Hálaadással emlékezünk id.Pintér Károly nyugalmazott lelkipásztorra

id. Pintér Károly 1955-1966 között volt a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség lelkipásztora.

Kiss Máté személyes búcsúztatója:

Kedves gyászoló gyülekezet,

Kedves gyászoló család,

Szeretném kifejezni őszinte részvétemet, mind magam és családom nevében, mind az EKE bibliaiskola tanárai és hallgatói nevében, és nem utolsó sorban a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus gyülekezet nevében.

Hálás szívvel gondolok vissza Karcsi bácsira, az EKE bibliaiskolájából. Én ott ismerhettem meg őt. Rögtön megragadott az a szeretet és az a tűz, ami mindig áradt belőle. Nem holmi emberi bölcselkedés volt az, amit ő dogmatika órán átadott nekünk, hanem maga a krisztusi lelkiség. Olyan nemes egyszerűséggel és tisztasággal tanította a dogmatikát, hogy abból az örök élet beszéde áradt, így mindenki könnyen megérhette azokat a az alapokat, amire a keresztyén hitünk épül.

Testvérével Tibor bácsival mindig olyan családias légkört teremtettettek a bibliaiskolában, hogy könnyűvé vált így a tanulás. Egyébként Tibor bácsinak köszönhettük, hogy taníthatott közöttünk Karcsi bácsi is. Hiszen ő volt az, aki már ott tanított a bibliaiskolában, amikor beajánlotta Karcsi bácsit. Hála legyen az Úrnak, hogy többek mellett ők ketten is hűségesen végezték ezt a szolgálatot.

Soha nem felejtem el azt a szeretetet és alázatot, ahogyan Karcsi bácsi a tanítványok felé fordult. Mindig volt hozzánk egy kedves szava, vagy a témához illő története. Szerette a humort, az órái alatt senki sem unatkozott, mindenki jól érezte magát. Egyszerűen jó volt őt hallgatni, és jó volt tőle tanulni. Mi ittuk a szavait, ő pedig készségesen tanított minket.

Örökpélda lesz számomra, mind a teológiai látása, mind az a krisztusi szeretetet, ami benne lakott. Megtiszteltetetés számomra, hogy Fancsalon az ő nyomdokain járhatok, mint az egyik utódja.  Szeretném azt a lelkiséget tovább vinni, amit ő is képviselt.

Egy bátorító igével zárom a soraimat: 13Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és úgy szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt.” 1Thessz 4,13-14.

 

Fegyverkezés Fancsalon

Miskolcnál észak felé kanyarodtunk. Az út Arnót települést is érintette. Majd Encsnél balra fordultunk. Nemsokára szemünkbe ötlött a 300 lelkes, békés falucska: Fancsal. Soha nem jártunk ott. Beérkezve már toronyiránt haladtunk.

A régi parókián szorgos asszonyok készültek a vendégek fogadására: szeretettel, harapnivalóval, üdítővel. Az 1786-ban épült takaros templom szépen benépesült. Betöltötte a több helyről érkezettek éneklése. Szept. 29-én ugyanis az EKE közösség itt tartotta őszi csendesnapját. A fiatal lelkész, Kiss Máté odaadóan készült fel a helyiekkel együtt a csendesnapra.

A plakáton ez a cím állt: Harcold meg a hit nemes harcát!Miféle harcról lesz itt szó? Nem volna jobb csendben, békességben élni? Ki vagy mi kényszerít harcra? És lehet-e a harc nemes?

Arnót szülötte, Túróczy Zoltán (1893-1971), az egykori evangelizátor-püspök 1954-ben ezt mondta egyik igehirdetésében: „A hitnek harcolnia kell létéért. Amíg él, mindig harcol, s amíg harcol, csak addig él.” Ez így ijesztőnek is tűnhet! Azért legyek Krisztusban hívő ember, hogy állandóan harcolni kényszerüljek?

Két igehirdetés hangzott el a nap folyamán. Ki lehet Jézus Krisztus jó katonája?(2Tim 2,3-4) és „Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét!”(Ef 6,10-20).[1]Közben bizonyságtételeket is hallhattunk, csoportos beszélgetések is voltak (külön a fiataloknak, még inkább külön a gyermekeknek). Volt még egy különleges könyvismertető is. Dr. Gyulai Éva történész-muzeológus (Miskolc) bemutatta a gyülekezet egykori lelkészének, Clementis Jánosnak (1692-1763) naplóját, mely az 1719-1760 éveket öleli fel.[2]Ebben is olvasható sok nyomorúság, küzdelem. Így pl. 1793-ban pestis járvány dühöngött. A lelkész 2 hónapon belül több mint 120 elhunytat temetett el. Ezt csak súlyosbította, hogy köztük volt felesége és 7 gyermeke is! – Mi jobb sorsot érdemlünk-e?

Az igehirdetések nem érnek véget az ámen kimondásával. Ezt éltem meg most is. Tovább dolgozott bennem Isten igéje. Ebből adok át most egy kis csokrot az Olvasónak.

Meg kell értenem, hogy itt nem általában a hétköznapi élet harcairól, küzdelmeiről van szó. Bár azokat sem szabad félvállról vennem. Az ige kifejezetten Krisztus katonáinak szól és fegyverbe szólítja őket. De ki lehet Krisztus katonája? Már az első igehirdetés kimondta: Az lehet, aki az Övé! Aki – beismerve bűnösségét, kárhozatra méltó életét – elfogadta a kereszten szenvedett Jézus Krisztust Megváltójának. Aki pedig befogadta Őt, az máris benne van a katona-létben. A harc kezdete a megtérés, újonnan születés; és tart folyamatosan. Mert folyamatosan van ellenség! Sokféle: bennem is, a környezetemben is. A közös bennük, hogy mindegyik a Sátán kiszolgálója. Legyen az a magam lustasága (pl. nem akaródzik időben felkelni), az irigységem, az igeolvasás elhanyagolása, a Megváltó Krisztus személyének elhallgatása mások előtt, a bocsánatkérés elodázása, stb. Mindezekben meg kell tagadnom magamat és ellene mondanom a Sátánnak. Ez már harc.

Hazafelé így is megfogalmaztam: nem lehet cél valahogyan megúszni az életet, hanem inkább bizonyosságban megnyerni az ÉLETET, aki a Krisztus. Ez is harc, önmagam ellen és az ördög ellen.

Aztán az egyik csoportos beszélgetésben megfogalmazta egy többgyermekes anyuka és egy lelkész, hogy az ellenség okozhat súlyos károkat: megrontja a közösséget Krisztussal, elveszi a békességet, bűntudatot gerjeszt, lázít Isten ellen, stb. Kedves Olvasó, milyen közössége van a Megváltóval? – Lássam meg, hogy aki Krisztusé, az csak veszíthet, ha nem harcol, vagy nem szabályszerűen harcol.

Milyen fegyvereket használjak a harcban? A mi Urunk erről is gondoskodik. A második igehirdetés sorra vette ezeket. Az összes fegyver együtt hatásos. Az Ef 6. részében hétféle fegyver olvasható, de ne csak olvassam, hanem használjam ezeket. Együtt. Ezek nem farsangi maskarák, hanem lelki természetű eszközök. A felsorolásban utolsó fegyver az imádság, amely az igehirdető szerint mintegy összefogja a többit. Milyen az imaéletem? Ezen áll vagy bukik a harc. De elhangzottak további hangsúlyos mondatok is. Csak Isten eszközeivel harcoljak! Igen, így igaz. Pl. vegyem észre, hogy az önigazságom szeretete nem Isten fegyvere, hisz az félredobja az Ő igazságának mellvasát. – Ha nem teszek Krisztusról bizonyságot, akkor veszélyben lesz a megmaradásom. Húzzam fel hát a békesség evangéliuma hirdetésének készségét, azaz saruját. – Ha hazudok, mert így tudnék kibújni valami csávából, akkor az sem az Isten fegyvere. – Ha anyagi előnyök miatt belemegyek hamisságba, az sem Isten fegyvere, mert nem bízok abban a gazdag Úrban, akié minden. Nincs meg a hitnek pajzsa? – Vagy odaütök, azaz jobban hangzik: visszaütök valakinek, mert azt tartom a legjobb harci megoldásnak? Megint a békesség evangéliuma (a saru) lesz hiteltelen. – Az egyik bizonyságtételben hallhattunk ilyen tapasztalatokat: a hívők megrekedése (szabálytalan harca) kifejeződik pl. abban, hogy a hitetlen, hiábavaló életük emlékeihez térnek vissza. Ezek lehúznak. Ugyanakkor örült a bizonyságtevő, hogy Isten munkájaként tapasztalja, hogy egyre kevésbé kritizálja a többi embert. Ugye, látja az Olvasó, hogy ez a harcban előmenetelnek számít? És könnyebb odalépni a másikhoz. Stb.

Harcunk szellemi hatalmasságok ellen folyik. Az önerős megoldások esélytelenek. Ne bízzak magamban (már megint), hogy én képes leszek megállni. Nem hangzott el a csendesnapon, de megfogott az ige: „Mert noha testben élünk, de nem test szerint viaskodunk. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására.” 2Kor 10,3-4. – Mi olvasható itt? Ezek erősek. Mert Istentől kapott fegyverek. Így már bátran mondhatom, hogy nem a vesztes harc ígérete van az igében, hanem a győzelemé. Ezért nem ijesztő ez a harc, bár kemény és igényel kitartást, józanságot, bizalmat.

A személyes Gonosz nem csak Krisztus katonái ellen harcol. Amikor valaki először hallja, hogy bűnös ember, már erre is tiltakozást gerjeszt benne. Amikor azt hallja valaki, hogy kezdje el olvasni a Szentírást, a Gonosz kétséget ébreszt: miért éppen ezt az elavult könyvet? El akarja téríteni a keresőt és Krisztus katonáját egyaránt. Még úgy is, hogy őt, a világ fejedelmét nem is kell komolyan venni. Ne becsüljük le az ellenfelet, de lássuk meg, hogy Krisztus sokkal hatalmasabb nála és higgyük, amit éneklünk: „… küzd értünk a hős vezér” (ev. ék. 254. ének).

Nézzünk tehát Jézus Krisztus személyére (Zsid 12,2-4). Ő gyalázatos, „ellene való támadástszenvedett el a bűnösöktől” (tehát tőlem is, miattam is). Látszólag vesztett, de bele kellett halnia az Ő egyedi, a bűn és halál elleni harcába. Mégis győzött. Feltámadott, él és el fog jönni az Övéiért. Harcosai Benne reménykednek.

írta-Göllner Pál

[1]Video-anyagok:

  1. rész: https://www.facebook.com/EVME01/videos/546999982395459/, https://youtu.be/9wZ_jn2iw8s
  2. rész: https://www.facebook.com/EVME01/videos/268234644022880/, https://youtu.be/8DKcdkv_IWk

[2]Megjegyzés: Ismertetés jelent meg erről a kiadványról az Ev. Élet 2018. jún. 17-i számában is. Ugyanez az interneten: www.evangelikus.hu/legjobb-es-legnagyobb-isten-segedelmevel

Videók :

Képek:

egyik kamera képei:

másik kamera képei:

“Harcold meg a hit nemes harcát!” – csendesnap Fancsalban

Szeretettel várunk mindenkit a szeptember 29.-én “Harcold meg a hit nemes harcát!” címmel megrendezett csendesnapra, a fancsali evangélikus templomba.

A programokat, és a részleteket az alábbi plakát tartalmazza. (kattintás a nagyításhoz)

Kérünk minden kedves részt venni kívánó vendégünket, hogy szándékukat ezen az oldalon, vagy személyesen a lelkész úrnál jelezzék.

Megújult a gyülekezeti weboldal

A gyülekezeti oldal új arculatot kapott, és működésében is jelentős változásokon esett át.

A fejlesztések célja az, hogy a különféle kommunikációs csatornákat összekapcsoljuk mint Facebook, YouTube, illetve hogy a különféle okos eszközökön is megfelelően jelenjen meg az oldal.

A weboldal működését érintő változások szintén azt a célt szolgálják, hogy a látogatók első kézből értesülhessenek az egyházközséget érintő legfrissebb hírekről, eseményekről, programokról.

A felújítás során igyekeztünk a lehető legtöbb tartalmat átvenni a korábbi változatról – itt külön köszönetet mondanánk Salák Tímeának, aki eddig karbantartotta azt, és iszonyatos mennyiségű tartalmat helyezett el azon. Nélküle az új oldal most gyakorlatilag üres lenne.

Új lelkész a gyülekezetben

Ünnepi Istentisztelet keretében Nyíregyházán, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke, lelkésszé szentelte Kiss Mátét, és beiktatta tisztségébe a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye elnökségét.

Egyszerre két jelentős ünnepi eseménynek is otthont adott Nyíregyházi Evangélikus nagy templom, mivel az ünnepi Istentiszteleten, dr. Fabiny Tamás elnök püspök, először lelkésszé szentelte, az Úr szolgálatába állította Kiss Máté okleveles teológust, majd ezután beiktatta tisztségébe az újonnan megválasztott Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye elnökségét, Zsarnai Krisztián esperes urat, aki második ciklusát folytatja, és id. Veczán László egyházmegyei felügyelő urat, aki első ciklusát kezdte meg ebben a szolgálatban.

Az ordinációs rész oltári szolgálatban püspök úrnak dr. Szabó Lajos az Evangélikus Hittudományi Egyetemrektora és Zsarnai Krisztián esperes úr segédkeztek. Az egyházmegyei elnökség beiktatási szolálat során, a hagyományoknak megfelelően, Adámi László Nyíregyházi parókus lelkész és Sinkó Gábor beosztott iskola lelkész segédkeztek.Az igehirdetés alapigéje a Mt 6,33 volt.

Az eseményről többet olvashat: itt.

Mt 6,33-De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.

“Voltam, vagyok, leszek” – II. szabadtéri evangelizáció

2015. október 17-én és 18-án két napos evangelizációra került sor a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség szervezésében Encsen.

A szombati nap szabadtéri főzéssel indult, közben Malik Péter Károly illetve Dr. Kóbor Eleonóra tartott előadást, majd a mandabokori fiatalok ma is aktuális színdarabját tekinthették meg. Ezt követően TOMPETI és Barátai szórakoztatták a kicsiket. A nap zárásaként Buday Barnabás esperes prédikációját és a hernádszentandrási fiatalok koncertjét hallgathatták a megjelentek.


Vasárnap az encsi templom felszentelésének 10. évfordulóját tartotta az egyházközség, az ünnepi alkalmon Fabiny Tamás az északi egyházkerület püspöke prédikált. Az Istentiszteleten Gerlai Pál és Domokos Tibor evangélikus lelkészek és Baksy Mária református esperes asszony szolgáltak. Az eseményen külön áldásban részesültek a helyi katasztrófavédelem és rendőrség hivatásos állományú tagjai.