Covid-19 kapcsán hozott megelőzési, védekezési szabályzat (frissítve)

Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség

Elnökségi határozat

Covid-19 kapcsán hozott megelőzési,védekezési szabályzat.

Nagy örömünkre szolgál, hogy újra van lehetőség istentiszteleti közösségben összejönni. Hálásak vagyunk Istennek, hogy ezekben az időkben is megóvott minket, igéjével táplált -még ha nem is a megszokott módon – és gondot viselt rólunk. Tudatában vagyunk annak, hogy még teljesen nem múlt el a veszély, ezért az alkalmak újranyitásában a fokozatosság elvét valljuk. Éppen ezért még június első két hetében biztosan csak encsi és fancsali helyszínen indulnak újra 9.00 és 11.00  időpontban az Istentiszteletek, és kéthetente felülvizsgáljuk a további enyhítések lehetőségét. A védekezési szabályzatban hozott rendelkezések a 2020.05.31. – 2020.06.14. közötti időszakra, vagy visszavonásig érvényesek. (Frissítve)

 

Védekezési Szabályzat:

 

 1. A gyülekezeti alkalmakat Encsen 9.00tól és  Fancsalon 11.00tól a templomokban tartjuk. Az alkalmakat természetesen továbbra is elérhetővé tesszük online is, minden vasárnap 18.00-tól. (Frissítve)
 2. A templomban  1,5m távolságra helyezkedjenek el egymástól azok, akik nem egyháztartásban élnek.
 3. Az alkalmon rövidített liturgia és rövidített éneklés lesz.
  1. A rövidített liturgia részletezése:
   1. Köszöntés, hirdetések, Kezdő ének, Zsoltár, Imádság, Lekció, Hitvallás, Fő ének, Igehirdetés, Záróimádság, Áldás, Záró ének.
  2. Az énekeket lejátsszuk, így egy darabig még nem lesz közös éneklés. Erre azért van szükség, mert szakember szerint éneklés közben tud a legkönnyebben terjedni a vírus.
 4. Az alkalmakon kerüljük a személyes kontaktusokat, csoportosulásokat, minden esetben tartsuk be a 1,5m távolságot!
 5. Az alkalmakon mellőzzük a fizikai kontaktus lehetőségét, nincs kézfogás, testvéri köszöntés csókkal, vagy ölelés!
 6. A bejáratnál kézfertőtlenítőt helyezünk el.
 7. Kérünk mindenkit, a liturgiai szolgálatot végzők kivételével, hogy maszkot, vagy arc eltakarására alkalmas eszközt viseljen.
 8. Offertórium gyűjtése továbbra is a kijáratnál elhelyezett perselynél történik.
 9. Úrvacsorai alkalom a következő két hétben még nem lesz.
 10. A féltő szeretet szellemében megkérünk minden 65 év feletti és/vagy krónikus betegséggel rendelkező testvérünket, hogy ebben a kezdeti szakaszban egyelőre még ne látogassák az alkalmakat. Ha valaki a kérés ellenére mégis részt kíván venni az alkalmakon ebből a veszélyeztetett csoportból, azt kizárólag a saját felelőségére teheti és a távolságtartási és higiéniai szabályok betartására különösen is fordítson nagy figyelmet. Mindazonáltal, az elnökség úgy látná egyelőre biztonságosnak a nyitást, ha a kérésünket mindenki betartaná.
 11. Kérjük, hogy az alkalmakra csak egészségesen jöjjünk, ha bárki észlel magán bármilyen gyanús tünetet, maradjan otthon és keresse fel telefonon a háziorvosát.
 12. Minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

 

Kérjük, hogy ebben az, átmeneti időszakban, továbbra is legyünk fegyelmezettek és türelmesek, tartsuk be a szabályzat pontjait, és hálaadással a szívünkben éljük meg újra a testvéri közösség örömét!

 

Menybemenetel ünnepe- Az Úrra néző gyülekezet Jn 20,17

Az Úrra néző gyülekezet, Túróczy Zoltán 1953. május 14.-ikei igehírdetése

Kép forrása: pixabay.com

„Jézus ezt mondta neki: Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” János 20,17:page1image1160

Az igében leírt történet húsvéti esemény áldozócsütörtöki tartalommal. Húsvéti történet. Ott játszódik le húsvét reggelén Arimáthiai József kertjében. Mária Magdaléna járkál kisírt szemmel a kertben. Keresi Jézus holttestét. Egyszercsak megjelenik előtte Jézus. Mária a megismerés boldog pillanatában leborul előtte, s a hódolat szokott formájában akarja őt köszönteni: át akarja ölelni a Jézus térdét, Jézus azonban megtiltja ezt, mondván: Ne illess engem!

Húsvéti történet áldozócsütörtöki tartalommal. Jézus ugyanis tilalmát azzal indokolja, hogy még nem ment fel az Atyához. És azzal a megbízatással toldja meg, hogy Mária menjen el a tanítványokhoz s mondja meg nekik a mennybemenetelről szóló üzenetet. Áldozócsütörtökön Jézus eltávozik e földi térekről. A távozónak mindig utána néz az ember, míg csak el nem tűnik a szeme elől. Csel. 1,10-ben is azt jegyzi fel a szent író az áldozócsütörtöki eseményről, hogy a tanítványok szemeiket az égre függesztették, mikor Jézus elment. A mai igében is Mária Magdaléna a mennybe távozni készülő Jézusra néz. Legyünk mi is ez áldozócsütörtökön, a mennybemenetel ünnepén az Úrra néző gyülekezet! Az ige mindenekelőtt azt mondja meg nekünk, hogy hogyan ne nézzünk az Úrra.

1. Ne nézz az Úrra önző szeretettel!

Amint mondottam, Mária Magdaléna a viszontlátás pillanatában első örömében leborul Jézus előtt, át akarja ölelni a térdét, s úgy akarja imádni őt. Nincs ebben semmi rendkívüli. Akivel jót tett, s akinek szívét Jézus szeretetéért elárasztotta a hála, az mind így juttatta kifejezésre előtte azt, ami a szívében volt. Ezt a hódolatot a feltámadás sem tette lehetetlenné. Az Úr feltámadott testét is lehetett illetni. Máté 28,9 is ezt írja a húsvéti asszonyokról: „Mikor mennek vala…, imé szembe jőve ővelük Jézus, azok pedig hozzá járulván, megragadák az ő lábait és leborulának előtte.” A kételkedő Tamásnak ő maga ajánlja fel: „Hozd ide a te kezedet és bocsásd az én oldalamba!” (Ján 20,27). Sok fejtörést okozott már, hogy miért nem engedi meg Jézus Mária Magdalénának azt, ami lehetséges, amit másnak megenged, sőt amit másnak fel is kínál. Jézus azzal indokolja, hogy még nem ment fel az Atyához. Ezt a kissé homályos indokolást a legtöbben úgy magyarázzák, hogy a mennybemenetel után a Szentlélek által olyan magasabbrendű közösség jön létre majd Krisztus és a hívő között, melynek nincs szüksége többé érzékelhető illetésre. Bizonyos, hogy Jézus ezzel az utalással vigasztalja Máriát, de még akkor mindig megmarad az a kérdés, hogy akkor a többi asszonynak miért engedi meg. A régi híres írásmagyarázó, Bengel azt mondja, hogy talán azért, mert Máriának már nem volt szüksége az érintésre, mint például Tamásnak, mert ő az illetés előtt már hitte, hogy él az Úr. Én azt hiszem, hogy az Úr által félbeszakított mozdulatban lehetett valami a birtokolni akaró szeretet kapzsi mohóságából, mely leleplezte Mária Magdalénát, hogy ő tulajdonképpen nem Jézust siratja, hanem önmagát. Talán maga sem tudja, hogy nem Jézus halála fáj neki, hanem az, amit ezáltal ő veszített. Eszébe sem jut, hogy arra gondoljon, amit Jézus nyert a halál által, csak az forog folyton az eszében, s a szívében, amit őelveszített. Ez az önző szeretet vakká és siketté tette őt a kijelentés iránt. Látta és hallotta a feltámadást hirdetőkét angyalt, de azután is csak sírva botorkált a kertben, keresve a holttestet. Látta magát a feltámadott Urat is, hallotta hangját is, de nem ismerte meg addig, míg csak nevén nem szólította őt. Egészen beleveszett a fájdalomba, az önmaga sajnálásába.

Ne nézz hát az Úrra önző szeretettel! Őt szeresd, ne magadat! Őt magát, ne csak az ajándékait. Szeret Őtéged, boldognak is akar látni téged, szívesen meg is ad ehhez neked mindent, de nem engedi magát önzőmódon kihasználni. Aki csak a boldogságáért néz az úrra, azt eltiltja magától az Úr: Ne illess engem! Ne nyúlj hozzám!

2. Nézz az Úrra szorgos kötelességtudattal!

A viszontlátás boldog öröméből még jóformán fel sem ocsúdó Máriát Jézus azonnal elküldi magától. Munkára küldi. Munkája egy üzenet elvitele: „Menj az én atyámfiaihoz és mondd nekik!” A túláradó érzelmet lehűti, s józan kötelességtudatot felfűti. Mi az az üzenet, amit reá bíz?

Azt mondja Jézus: „Menj az én atyámfiaihoz!” Atyafiaknak, testvéreinek nevezi a tanítványokat. Mintha csak azt mondaná: Mondd meg nekik, hogy testvéreimnek tekintem őket! A tanítványok rossz lelkiismerettel ültek együtt. Nagyon szégyellték magukat. Az egyik elárulta, a másik megtagadta, a többiek is mind gyáván megfutamodtak. Most mégsem azt üzeni nekik, hogy: Élek és számon foglak kérni benneteket. Azt üzeni: Én mégis testvéreimnek tartalak benneteket. Eredj hát te is a bűnösökhöz, az elesett keresztyénekhez, a gyávákhoz és Krisztust megtagadókhoz, s mondd meg nekik: Elhagytátok az Urat, de Ő nem hagyott el titeket, megtagadtátok Őt, de Ő nem tagadott meg titeket. Most is szeret benneteket.

Azt mondja Jézus: „Mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz.” Elmegyek ugyan e földről, szemük itt nem láthat többé engem, de oda megyek, ahol ég s föld minden ügyének szála összefut, ahol Isten intézi a világ kormányzását, s ahol az ő ügyük is eldől. Ott leszek a mennyben. A világkormányzó Istennel az atya és a fiú szeretet-viszonyában leszek, nektek pedig ott is testvéretek maradok. Ott foglak képviselni titeket, s minden ügyeteket.

Menj el hát te is azokhoz, akik nagypénteki gyászban, s a holnapért remegő szívvel gubbasztanak valahol. Keresd meg őket s mondd meg nekik: Nincs igazuk, ha azt mondják: ügyemmel nem törődik Istenem (Ezs. 40,27). Pártfogónk van az Istennél. Az édes testvéred van ott, aki nem felejt el, s nem tagad meg, ha méltatlanná tetted is magadat arra, hogy testvérének neveztessél.

Ne késlekedj az üzenet elvitelével! Minden percért kár, amit nagypénteki gyászban tölt el a másik ember, holott már húsvét verőfényében ragyoghatna az arca s tekintete, mit eddig a földre szegzett, a mennybe nézhetne. Bengel azt is mondja, hogy Jézus azért sem engedte meg Máriának, hogy illesse őt, hogy ennyi időt veszítsen el, hanem siessen az üzenet elvitelével, hadd kapják meg ennyivel is hamarabb a tanítványok. Ne riadj vissza ettől az üzenetviteltől! A 18. v.-ben meg van írva, hogy Mária Magdaléna el is ment hirdetvén a tanítványoknak az üzenetet. Az a szó, ami az angyalt, Isten hírnökét is jelenti. Isten hírnöki követe vagy, mikor ezt a szolgálatot végzed, s angyalok munkája az, amit így cselekszel.

Abban, amit eddig elmondottunk, tulajdonképpen benne van már az ige harmadik tanítása is, mégis hadd hangsúlyozzuk külön is, hiszen Jézus is külön hangsúlyozza:

3. Nézz az Úrra reménységgel!

Jézus különlegesen fogalmazza meg az üzenetét. Nem azt mondja: Felmegyek a mennybe. Sem ezt: Felmegyek az Istenhez. Még ezt sem: Felmegyek az Atyámhoz. Szinte szószaporításnak tetsző módon üzeni: „Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez”. Miért nem mondja egyszerűen és röviden a mi Atyánkhoz és a mi Istenünkhöz? Azért, mert az „én” és „ti” külön kihangsúlyozva többet jelent, mint az egyszerű összevont „mi”.

Az én Istenem, a ti Istenetek is. Aki engem nem hagyott a halál martalékának, aki nagypéntekemre elhozta a diadalmas húsvétot, a ti életetekben is ugyanennek a hatalmas és diadalmas Istennek bizonyulhat. Ne dobjátok el tehát soha a reménységeteket! Ha még oly rettentő sötét is körülöttetek minden, mint nagypéntek délben körülöttem volt, mégha elhagy is Isten titeket, mint engem elhagyott, akkor is kapaszkodjatok bele, s kiáltsátok velem: Én Istenem, én Istenem! Ez az Istennel is szent daccal dacoló, élőreménység.

Az én Atyám a ti Atyátok is. Aki engem hazavár, aki számomra már készíti a helyet a mennyei otthonban, irántatok is ugyanezzel az atyai szeretettel viseltetik. Ha nem is láttok semmit ebből az atyai szeretetből, ha a halál kötelékei vesznek is körül benneteket, mint engem a kereszten, nektek is szabad, sőt kell velem együtt látni a láthatatlanná lett atyai kezet s abba békességgel és reménységgel letenni a lelketeket.

Ennek a csodálatos élő, elpusztíthatatlan reménységnek mindjárt példáját is adja ebben az üzenetben is. Azt üzeni: „Felmegyek az én Atyámhoz”. Jelen időben mondja, pedig még 40 nap van hátra a nagy indulásig. Ez a 40 nap még sok munkával és fájdalommal van telve, ő azonban nem ezt látja. A reménység jelenné teszi számára a jövőt. A jelen felhője nem árnyékolja be nála a holnap verőfényét. Így tud előre örülni az is, aki reá néz élő reménységgel.

Áldozócsütörtök, a mennybemenetel ünnepe Jézus számára, de az Atya, sőt az egész menny számára is örömünnep, a megérkezés ünnepe. Emberileg érthető lenne, ha a tanítványok és e világ számára gyászünnep lenne, a távozás szomorú pillanata. A hívő azonban tudja, hogy aki nem önző szeretettel néz az Úrra, aki nem a kenyéradó kezét, s a boldogító szívet látja benne hanem a bűnünkért meghalt, s megigazulásunkra feltámadott Megváltót, aki által Isten a mi Istenünk és a mi Atyánk lett, aki a mennyben édes testvérként él, mint egyetlen közbenjárónk, annak a szíve megtelik szent örömmel, s Mária Magdalénával együtt boldogan siet, szinte angyalszárnyon repül, hogy megvigye ezt a boldogító üzenetet minden bűnben és bánatban szorongó szívnek: Súlyos napokban csak Jézusra nézz! Ámen.

Túróczy Zoltán 1953. május 14.

Forrás: https://zope.lutheran.hu/honlapok/turoczy/puspok/igehirdetesek/irott/32_Az-Urra-nezo-gyulekezet.pdf

Újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat /Fancsalon 05.31-én 11-órától lesz először Istentisztelet/

Pásztor levelet jutattot el hozzánk a Püspöki Tanács, amit változtatás nélkül közlünk.
Gyülekezetünk elnökségi határozata, szintén nyilvánoságra kerül hamarosan. Amig ez megtörténik, szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben, 2020.05. 31-én Pünkösd vasárnap 11 órától tartunk előszőr újra nyílt Istentiszteletet, közös alkalmat, egyelőre még csak Fancsalon, nyílt térben, a filagória alatt. További részletekkel hamarosan jelentkezünk az elnökségi határozatban.
Addig is itt olvasható a püspöki pásztor levél tartalma(forrás https://www.evangelikus.hu/ujra-lehetsegesnek-tartjuk-gyulekezeti-alkalmakat):
Budapest – Győr – A Püspöki Tanács a jelenlegi biztató járványügyi helyzetben a következő javaslatokkal és ajánlásokkal fordul a gyülekezetekhez.

Egészségügyi szempontból továbbra is az elektronikus felületeken közvetített istentiszteletek a legbiztonságosabbak, ezért változatlanul javasoljuk ennek a formának a megtartását. Így reménység szerint sokakhoz el lehet juttatni az evangéliumot. Mostantól fogva – az online közvetítések lehetőség szerinti biztosításával – a hívek személyes részvételével újra lehetségesnek tartjuk a gyülekezeti alkalmakat szabad téren vagy fedett helyen, amennyiben a gyülekezeti elnökségek Védekezési Szabályzatot fogadnak el. Ebben a következőkre kell kitérni:   

 • az alkalmak előtt és után biztosítják az alapos szellőztetést és fertőtlenítést;
 • ha van rá mód, több ajtót használnak, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
 • a bejárat(ok)nál feltűnő helyen kitéve gondoskodnak kézfertőtlenítésről;
 • az ültetés úgy történik, hogy – az egy háztatásban élőket leszámítva – a személyek között biztosított minden irányba legalább 1,5 m távolság;
 • a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki maszkot visel, erről szükség esetén a gyülekezet gondoskodik;
 • az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak;
 • mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, illetve ajánljuk az énekek előzetes kiosztását vagy kivetítését;
 • úrvacsoraosztásra a következő hetekben lehetőleg nem kerül sor, ha mégis, akkor se igyunk közös kehelyből;
 • offertórium gyűjtése a kijáratnál elhelyezett persellyel;
 • minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak.

Minden egyéb kérdésben – ideértve a nyári napközis és bentlakásos táborokat – kötelező a kormány vagy az önkormányzatok által hozott biztonsági rendelkezések betartása. A gyülekezet elnöksége által elfogadott Védekezési Szabályzatot előzetesen el kell juttatni az illetékes espereshez, majd a bejáratoknál feltűnő helyen ki kell függeszteni, illetve közölni kell a gyülekezet honlapján, Facebook-oldalán és egyéb felületein.

Istennek adunk hálát, hogy a próbatételek között is megtartja egyházát, és gondoskodik az ige hirdetéséről. 

Köszönjük a lelkészeknek, a presbitereknek és a gyülekezeteknek, hogy eddig is felelősségteljesen jártak el. Kérjük, továbbra is bizalommal kövessék a Püspöki Tanács ajánlásait.

„Nem adtál ellenség kezébe, tágas térre állítottad lábamat.” (Zsolt 31,9)

Budapest – Győr, 2020. május 18.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök

Kondor Péter püspök

Szemerei János püspök

Evangélikus TeleTemplom – Horváth-Hegyi Áron igehirdetése Rogate vasárnapján

Evangélikus igehirdetés – Bármit kérünk Jézus nevében, megkapjuk. Reális ez, nem túl meseszerű? Isten mindenhatóságát tapasztalja meg az egyház az imádságban. Ehhez át kell jutni a nagy élmények és a nagy csalódások útján, s meg kell érteni, hogy mit jelent: az ő nevében – belesimulni Isten akaratába. Mindenki más, de Isten mint mennyei Atya minden hozzáfordulót meghallgat és megadja azt, amire szüksége van. Mindenkinek a legjobbat akarja adni.
Az igehirdetés alapigéje: „Bizony, bizony, mondom nektek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.” (Jn 16,23–24)

(A videó 2020. május 17. 16 órától tekinthető meg.)

Az „Evangélikus igehirdetés” című 12 perces programban a hagyományos igehirdetéseket ötvözzük egymondatos üzenettel, hétköznapokba átvezető, útnak indító mondatokkal, zenei élményt nyújtó közjátékokkal, amelyek egyben akár a közös, képernyő melletti éneklést is lehetővé teszik. Deák László, Horváth-Hegyi Áron, Bencze András, Ribárszki Ákos, Kondor Péter, Pángyánszky Ágnes, Fabiny Tamás igehirdetéseit Cantate vasárnapjától Szentháromság ünnepéig követhetjük majd nyomon a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján, Youtube-csatornáján és a Facebook-oldalán is, minden vasárnap 16 órakor.

Bővebben az Evangélikus TeleTemplom kezdeményezésről itt olvashatnak: https://www.evangelikus.hu/evangelikus-teletemplom-tavolsagban-egyutt
Készült a Magyarországi Evangélikus Egyház megbízásából, 2020.

Átvett cikk, forrás: https://www.evangelikus.hu/cikk/evangélikus-teletemplom-–-horváth-hegyi-áron-igehirdetése-rogate-vasárnapján

„Bizakodunk a helyzet további javulásában” – a Püspöki Tanács nyilatkozata

Forrás: Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa által május 12-én kiadott nyilatkozata.

Kedves Testvérek!
Örömmel tapasztaljuk a vírus szorításának csökkenését, és bizakodunk a helyzet további javulásában. Tudjuk, hogy a veszély nem múlt még el teljesen, ezért továbbra is óvatosságra intünk és kérünk mindenkit. Megköszönjük eddigi türelmüket, lelkészeink kreatív szolgálatait, és az egymásra való odafigyelés és segítés minden megnyilvánulását. A május 4-i nyitástól számított kritikus két hét lejártáig (a jövő hét elejéig) kérjük, hogy hittestvéreink egészsége és élete védelmében még ne tartsanak nyilvános istentiszteleti alkalmakat.

A jövő hét elején, amennyiben a fertőzések száma tovább csökken, a püspöki tanács tájékoztatást ad arról, hogy mikortól és milyen higiéniai feltételek biztosításával tanácsoljuk a nyilvános alkalmaink újraindítását.

Gyülekezeteinket és hittestvéreinket Isten irgalmas szeretetébe ajánljuk!

Erős vár a mi Istenünk!
Budapest / Győr, 2020. május 12.

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök
Kondor Péter püspök
Szemerei János püspök

Átvett cikk eredti forrás itt: https://www.evangelikus.hu/200513-mee

Továbbra is csak online istentiszteltek lesznek – A MEE PÜT újabb pásztorlevele

Budapest – Győr – A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa az alábbi levélben fordult a lelkészekhez és a gyülekezeti tagokhoz.

Kedves Testvérek!

Immár hét hete, hogy arra kellett kérnünk gyülekezeteinket, hogy a Covid-19 koronavírus-járványra tekintettel ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket és egyéb alkalmakat. Köszönjük, hogy komolyan vettétek akkori útmutatásunkat és folyamatos tájékoztatásunkat. Annak is szívből örülünk, és azért is köszönetet mondunk, hogy lelkipásztoraink az elmúlt időszakban milyen odaadóan és innovatív módon keresték az ige hirdetésének és a hívek lelkigondozásának hatékony formáit. Meggyőződésünk, hogy olyan tudás birtokába kerültünk, amellyel a járvány reménybeli elmúltával is élni tudunk majd, és ezáltal is mind több embert meg tudunk nyerni Isten országa ügyének.

Természetesen mindnyájan nagyon vágyódunk már a személyes találkozásra és arra, hogy híveinkkel templomi közösségben is együtt legyünk. Urunknak kell hálát adnunk, hogy ő az ilyen próbás körülmények között is gondoskodik a legfontosabbról, az igeszolgálatról. Változatlanul érvényes az apostoli buzdítás: „hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő” (2Tim 4,2). Most az alkalmatlan időkben kell ezt a szolgálatunkat betölteni, ám oly módon, hogy „az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk” (Róm 15,1). Hitünk lényegéhez tartozik felebarátaink egészségének óvása. Isten nem vakhitet ad nekünk, hanem azt a meggyőződést, hogy küldetésünket felelősen kell betölteni. Ha egyházi gyakorlatunkból sok mindent csak bizonyos önkorlátozással és fájdalmas lemondással tudunk is megélni, ezt mások élete védelmében vállalni kell. Az egészségügyi szakemberek szerint a veszély még korántsem múlt el, sőt a sok embert megmozgató nyilvános alkalmak révén csak növekedhet. Ezért arra kérjük híveinket, hogy változatlanul tekintsék érvényesnek március 14-i kérésünket arra vonatkozóan, hogy az evangélikus gyülekezetekben ne tartsanak templomi istentiszteleteket és egyéb, hétközi alkalmakat a gyülekezeti tagok fizikai jelenlétével. Legyen egyértelmű: ezzel a fájdalmas lemondással életeket menthetünk! A történéseket folyamatosan nyomon követjük, és amint a közösségi kapcsolattartás biztonságosabbá válik, annak megfelelő útmutatást fogunk adni. 

A korábbihoz hasonlóan azt kérjük, hogy a konfirmációi alkalmakat későbbi időre, jó eséllyel őszre halasszák, illetve kérjük a nyárra tervezett ifjúsági és gyermektáborok lemondását is.

Továbbra is segítsük egymást! A lelkészek a nekik adott kegyelem mértéke szerint a híveket, egyik gyülekezet a másikat. Osszuk meg egymással a jó tapasztalatokat! Ne engedjük, hogy Isten igéje és a vigasztalás szava elnémuljon gyülekezeteinkben és evangélikus intézményeinkben! Erősödjön bennünk a vágy az úrvacsorai közösségre, hogy amikor majd lehetővé válik, akkor annál nagyobb örömmel éljünk a szentséggel! Tartsuk fenn azokat a digitális és hagyományos formákat, amelyekkel meg tudjuk szólaltani az igét! Május 10-től, Cantate vasárnapjától kezdve országos egyházi szerkesztésben további istentiszteleteket és hétközi alkalmakat sugárzunk különböző médiafelületeken. 

Kérünk mindenkit, hogy továbbra is hordozza imádságban a betegeket, az orvosokat és az ápolókat! Ne feledkezzünk meg azokról, akik szociális otthonokban vagy egyházunk diakóniai intézményeiben vannak ellátottként vagy dolgozóként! Fáradozzunk annak érdekében, hogy a társadalmi olló ne nyíljon tovább, fokozva a különbséget gazdagok és szegények között! Imádkozzunk a felelős döntéshozókért és a jó rend fenntartóiért az országban és az egyes településeken!

„Ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi…” (1Kor 12,25–26)

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest – Győr, 2020. május 4.

Testvéri köszöntéssel,

dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, Kondor Péter püspök, Szemerei János püspök

Átvett cikk, forrás: https://www.evangelikus.hu/tovabbra-is-csak-online-istentiszteletek-lesznek